Despre proiect

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

        Axa prioritară 5: „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”

        Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

        Prioritatea de investitii 9.ii: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

        Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile        marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate.

        Titlul proiectului: „ Masuri integrate de combaterea a marginalizarii si excluziunii sociale in comuna Desa”

         Contract nr: POCU/827/5/2 -140917

         Beneficiar: Comuna Desa

                      Partener: Scoala Gimnaziala Desa

Masuri integrate de combaterea a marginalizarii si excluziunii sociale in

comuna DesaPOCU/827/5/2 -140917

Obiectivul general al proiectului este reducerea numarului de persoane apartinand comunitatii marginalizate din comuna Desa, aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de interventii integrate de ocupare, educatie, formare profesionala, asistenta sociala, in contextul mecanismului DLRC.

Prin obiectivul sau general si cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmareste dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie pentru 60 de elevi din comunitate si formare profesionala de calitate (180 adulti), antreprenoriat, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale 260 persoane, proiectul urmarind reducerea saraciei excesive in comunitatile marginalizate prin masuri de ocupare, educatie si formare profesionala, asistenta sociala, precum si orice alte masuri menite sa ajute aceste categorii sociale.

Prin interventiile integrate pe care le promoveaza, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 5.2. (AP5, OT9, PI9vi, OS 5.2) care implica scoaterea din starea de saracie si excluziune sociala a comunitatilor marginalizate din zona rurala cu o populatie sub 20.000 locuitori corelat cu cerintele mecanismului DLRC, comunitati pentru care au fost elaborate si aprobate Strategii de Dezvoltare Locala prin PNDR Axa LEADER. Prin initiativele propuse in cadrul Strategiilor Locale s-au depus si aprobat proiecte ce vizeaza rezolvarea unor probleme locale de natura sociala continuate prin intermediul prezentului proiect. Efectele pozitive pe termen lung generate de proiect pentru comunitatea in care vor avea loc interventiile sunt legate de masurile integrate de educatie, formare, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale de calitate si nu in ultimul rand imbunatatirea conditiilor de trai si constientizarea problemelor cu care se confrunta populatia marginalizata (discriminare, saracie, excluziune sociala) in scopul solutionarii acestora. Toate demersurile vor duce la scoaterea din starea de saracie a unui grup considerabil de persoane care traiesc in conditii de marginalizare. O parte a acestora isi vor gasi locuri de munca sau vor deveni ocupati pe cont propriu iesind astfel din situatia de asistat social.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Obiectiv specific OS1 – Dezvoltarea de servicii sociale in cadrul comunitatii marginalizate din comuna Desa

2.   Obiectiv specific OS2 – Reducerea fenomenului de abandon scolar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizata prin programe tip “Scoala dupa Scoala”

3.    Obiectiv specific OS3 – Informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 200 membri ai grupului tinta

4.     Obiectiv specific OS4 – 180 membri ai grupului tinta formati profesional prin participarea la cursuri de calificare

5.    Obiectiv specific OS5 – Crearea a 51 de locuri de munca pentru membri comunitatii

6.   Obiectiv specific OS6 – Sprijinirea a 15 membri ai grupului tinta in vederea infiintarii unei noi afaceri

7.    Obiectiv specific OS7 – 2 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare care au ca scop implicarea comunitatii in problemele sociale locale

8.    Obiectiv specific OS8– 24 de luni de management de proiect

Grupul tinta (GT) este format din 260 de persoane (60 elevi si 200 adulti), persoane din comunitatea marginalizata aflata in risc de saracie sau excluziune sociala din teritoriul acoperit de Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei Desa, care beneficiaza de servicii integrate.

Conform Analizei atasate, pentru a fi eligibil, grupul tinta vizat prin proiect trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– au domiciliul/ locuiesc in teritoriul acoperit de o Strategie de Dezvoltare Locala aprobata de PNDR 2014-2020 (aflat in zona rurala si/ sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 de locuitori) si

– sunt in risc de saracie sau excluziune sociala (prin incadrarea intr-una din categoriile A/B/C de mai jos).

De asemenea, grupul þinta pentru proiectul POCU poate sa fie selectat si din teritorii acoperite de una/mai multe SDL gestionate de GALuri învecinate, sau din GAL din care face parte comuna Desa, – GAL Calafat.

Conform definitiei Eurostat (indicatorul AROPE), persoanele in risc de saracie sau excluziune sociala sunt persoanele care se afla intr-una din urmatoarele situatii:

(A) In categoria in risc de saracie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel national a venitului disponibil (dupa transferurile sociale) per adult echivalent.

Comunitatea studiata se afla in risc de saracie, avand in vedere ca 51% din persoanele chestionate nu au un venit mai mare de 999 lei, mai mult decat atat 20% dintre acestia au un venit lunar intre 0 si 249 lei.

sau

(B) Deprivarea materiala acopera indicatorii referitori la presiunea economica si bunurile de folosinta indelungata. Persoanele care se confrunta cu deprivare materiala severa dispun de conditii de trai extrem de limitate datorita lipsei resurselor, la care se inregistreaza cel putin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu isi pot permite:

1) sa plateasca chiria sau facturile la utilitati,

2) sa asigure incalzirea adecvata a locuintei,

3) sa faca fata unor cheltuieli neprevazute,

4) sa manance carne, peste sau un echivalent proteic in fiecare zi,

5) o saptamana de vacanta departe de casa,

6) un autoturism,

7) o masina de spalat,

8) un TV color,

9) un telefon.

Nu este cazul in comunitatea studiata.

sau

(C) Persoanele care traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii sunt cele cu varsta cuprinsa intre 0-59 ani care locuiesc in gospodarii in care adultii (cu varsta intre 18-59 ani) au lucrat in anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor total.

Dintre cele 117 de persoane cu varsta intre 18-59 ani care au raspuns chestionarului, 96 (82%) de persoane nu au lucrat niciodata, acestea fiind persoane care traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii.

Conform datelor rezultate in urma analizei chestionarelor, toate persoanele din comunitatea marginalizata sunt persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala.

Conform Analizei atasate, persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala sunt localizate in perimetrul comunei Desa. Mentionam ca acest perimetru nu va fi unul restrictiv, deoarece vor fi selectate persoane din intreg teritoriul SDL, insa in momentul implementarii proiectului, din interiorul acestui teritoriu vor fi identificati primii membrii GT.

In functie de categorii si dimensiune, grupul tinta al proiectului va fi divizat astfel:

260 de persoane din comunitatea marginalizata aflate in risc de saracie sau excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate, din care:

– 180 de persoane participante la cursuri de formare profesionala – calificare;

– 28 persoane participante la curs de initiere competente antreprenoriale, 15 persoane care vor obtine micro-grant-uri in vederea infiintarii unei afaceri;

– 60 de elevi participanti la programul de tip “afterschool”.

Avand in vedere faptul ca proiectul urmareste solutionarea nevoilor grupului tinta, membrii acestuia participa si sunt implicati in activitatile proiectului astfel:

– 180 de persoane participante la cursuri de formare profesionala – calificare, din care minim 162 de persoane dobandesc o calificare la incetarea calitatii de participant. Acestia vor participa in cadrul proiectului la activitatile: A3.2 Sprijin pentru accesul si/sau menþinerea pe piaþa muncii (consiliere, mediere, formare). Acestia vor beneficia de pachete hrana pe toata perioada de derulare a cursurilor si subventie pentru participare in valoare de 1,440.00 lei.

– 15 persoane participante la curs de initiere competente antreprenoriale, 15 persoane care vor obtine micro-grant-uri in vederea infiintarii unei afaceri. Acestia vor participa la activitatea A4.1 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul þinta (persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala) pentru înfiinþarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin; A4.2 Acordarea de micro-granturi (subvenþii) pentru înfiinþarea de noi afaceri si sprijin post-infiintare. Acestia vor beneficia de pachete hrana pe toata perioada de derulare a cursului, materiale direct atribuibile sustinerii activitatii de formare (agenda, pix, creion, dosar cu sina, 1 top hartie), consultanta in vederea initierii si gestionarii afacerilor si microgranturi in valoare de 121.000 lei.

– 60 de elevi participanti la programul de tip “afterschool” in cadrul activitatii A2.1 Sprijin pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin:

programe de tip zone prioritare de educaþie/ scoala dupa scoala. Acestia vor beneficia de pachete de hrana pe toata perioada de derulare a activitatii, materiale direct atribuibile activitatii de educatie (cate un pachet/semenstru ce contine: 8 caiete, 4 pixuri, 2 creion, 2 dosar cu sina, 2 top de hartie) si subventie in valoare de 1,440.00 lei/an.

Din totalul de 200 de persoane ce beneficiaza de masuri de ocupare, 51 de persoane vor avea un loc de munca, inclusiv activitate independenta, la incetarea calitatii de participant.

200 membrii GT vor beneficia de pachete de igiena semestrial, ce vor fi distribuite de catre echipa mobila multifunctionala, vor participa in proiect la cele 2 workshop-uri/campanii de informare si constientizare in vederea combaterii discriminarii si promovarea

multiculturalismului.

Activitatea 6 (Management de proiect) este o activitate transversala care vizeaza toti membrii GT.

In vederea asigurarii egalitatii de gen, 50% din membrii GT, indiferent de categoria din care fac parte, vor fi de sex feminin.

Rezultate

  1. Rezultat 1 – Infiintare Centru Comunitar Integrat, 1 platforma sociala online, 1 echipa mobila multifunctionala Rezultatul 1 este corelat cu Obiectivul Specific 1, Activitatea 1 (A1.1, A1.2, A1.3) si Indicatorii 4S168; 4S168.2; 4S164; 4S164.2; 4S167; 4S147.2, 4S165, 4S165.2, 4S170, 4S170.2, 4S166, 4S166.3, 4S169, 4S169.2.
  2. Imbunatatiri/beneficii reale: toti membrii GT vor beneficia de servicii de asistenta si suport in cadrul Centrului Comunitar Integrat, pentru asig. nevoilor de baza ale pers. precum si insertie/reinsertie sociala (conform Legii asistentei sociale cap III. Art. 30, al.1) in cadrul comunitatii marginalizate, toti membrii GT vor fi informati cu privire la planificarea familiala, metode de preventie a aparitiei bolilor, prevenirea si combaterea violentei in familie, egalitatea de sanse si nediscriminarea, necesitatea implicarii active a femeilor pe piata muncii, integrarea in comunitate, prevenirea abandonarii copiilor de catre mamele singure sau de catre familiile cu foarte multi copii, metode si mijloace de crestere a calitatii vietii, igiena corporala, etc; prin sprijinirea serviciilor de

asist. sociala la nivelul comunitatii marginalizate, toti membrii GT vor primi semestrial pachete continand produse de igiena personala (de ex. sapun, pasta de dinti, periuta de dinti, etc.); platforma sociala online va face cunoscute problemele comunitatii marginalizate la nivel national si va fi suportul pentru consiliere online a membrilor GT care nu se vor prezenta la sediul Centrului Comunitar Integrat; echipa mobila multifunctionala, pt. care se va inchiria un vehicul in acest scop, in vederea organizarii de campanii regulate (campanii door to door) la nivelul comunitatii la care vor participa asist. sociali.

  • Rezultat 2 – Participarea la programe tip scoala dupa scoala a 60 de elevi (membri GT); 60 pachete hrana zilnica pe intreaga perioada a programelor remediale; acordarea a 60 de subventii pentru elevii participanti la program Rezultatul 2 este corelat cu Obiectivul Specific 2, Activitatea 2 (A2.1) si indicatorii 4S168; 4S168.2;
  • Imbunatatiri/beneficii reale: imbunatatirea rezultatelor scolare a elevilor participanti la acest tip de programe de sprijin individualizate; adaptarea nivelului de acumulare a cunostintelor la ritmul de invatare a fiecarui elev in parte duce la cresterea accesului la educatie in comunitate; reducerea analfabetismului functional prin dobandirea si dezvoltarea abilitatilor de a citi si intelege un text, de a face conexiuni intre o informatie noua si informatii cu care au luat contact anterior, de a formula o opinie proprie si de a exprima in scris si verbal in mod coerent o opinie asupra unui anumit subiect; recuperarea de catre copii a decalajelor in invatare; elevii vor avea oportunitati de consolidare a competentelor, accelerare a invatarii si intelegerii, de invatare remediala, prin metode formale si nonformale de invatare.
  • Rezultat 3 – Participarea la programe de informare, consiliere, orientare si mediere pe piata muncii a 200 membri ai grupului tinta; 200 dosare de informare, consiliere, orientare si mediere pe piata muncii

Rezultatul 3 este corelat cu Obiectivul Specific 3 Activitatea 3 (A3.1) si cu indicatorii 4S68; 4S68.2;

  • Imbunatatiri/beneficii reale: informarea, consilierea, orientarea si medierea pe piata muncii a 200 membri ai grupului tinta –

persoane din comunitatea marginalizata, ceea ce va duce la ghidarea participantilor spre programul de formare profesionala (calificare) potrivit fiecaruia; orientarea participantilor spre alegerea unei meserii/ocupatii care sa corespunda cerintelor pietei muncii, stimularea procesului de cautare si obtinere a unui loc de munca in randul membrilor GT consiliati.

  • Rezultat 4 – Participarea la cursuri de calificare profesionala a 180 de persoane (membri GT) apartinand comunitatii marginalizate; 180 contracte de formare incheiate cu participantii la cursuri, 180 pachete de hrana zilnica pe parcursul intregului curs de calificare; 180 subventii pentru cursanti pe perioada derularii cursurilor; Rezultatul 4 este corelat cu Obiectivul Specific 4, Activitatea 3 (A3.1) si indicatorii 4S168; 4S168.2; 4S164; 4S164.2; 4S165; 4S165.2
  • Imbunatatiri/beneficii reale: sprijinirea a 180 de persoane pentru obtinerea unei calificari prin subventiile si pachetele de hrana zilnica oferite in cadrul proiectului; 180 de cursanti vor dobandi competentele necesare exercitarii unei meserii; obtinerea unei calificari va duce la cresterea sanselor de ocupare pe piata muncii in randul membrilor comunitatii vizate, implicit la obtinerea de venituri mai mari si la cresterea nivelului de trai la nivelul comunitatii, la dezvoltare personala a participantilor, integrarea sociala si cresterea stimei de sine.
  • Rezultat 5 – 51 locuri de munca create pentru membrii GT; Rezultatul 5 este corelat cu Obiectivul Specific 5, Activitatea 3 (A3.1) si cu indicatorii 4S168; 4S168.2; 4S67.2.1; 4S1645; 4S165.2; 4S164, 4S164.2.
  • Imbunatatiri/beneficii reale: cresterea insertiei pe piata muncii si a gradului de ocupare la nivelul comunitatii; sprijinirea angajatorilor pentru crearea a 51 de locuri de munca pentru membrii grupului tinta; cresterea veniturilor si implicit a nivelului de trai pentru persoanele angajate din cadrul comunitatii marginalizate vizate prin proiect; cresterea experientei profesionale pentru

Rezultat 6 – Sprijinirea unui numar de 15 membri ai GT in